Skip to main content

Lietošanas noteikumi

Uzņēmums Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. ("Teva") uztur šo vietni ("vietne") jūsu personiskajai informācijai, izglītībai un saziņai. Kaut arī jūs varat brīvi lietot šo vietni, lūdzam saprast, ka jūsu piekļuve vietnei un tās izmantošana ir pakļauta turpmāk minētajiem noteikumiem ("Noteikumi") un visiem piemērojamiem likumiem.

1. Piekrišana lietošanas noteikumiem

Piekļūstot šai vietnei un izmantojot to, jūs bez ierobežojumiem un nosacījumiem piekrītat šiem noteikumiem. Jūs atzīstat, ka šie noteikumi aizstāj citas vienošanās par šo vietni starp jums un uzņēmumu Teva, ciktāl tās ir pretrunā ar šiem noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, jūs nedrīkstat izmantot šo vietni.

Teva var jebkurā laikā pārskatīt šos noteikumus, atjauninot informāciju. Jebkādi šāda veida labojumi jums ir saistoši, tāpēc periodiski apmeklējiet šo lapu, lai pārskatītu pašreizējos noteikumus, kas jums attiecīgajā brīdī ir saistoši.

2. Intelektuālā īpašuma tiesības

Teva aktīvi īstenos sava intelektuālā īpašuma tiesības, ciktāl to pilnā mērā atļauj likumi, ieskaitot arī iespēju ierosināt kriminālvajāšanu.

Uz visu vietnē esošo intelektuālo īpašumu, tostarp preču zīmēm, komercnosaukumiem, logo, pakalpojumu zīmēm, patentiem, autortiesībām vai tirdzniecības noslēpumu (kopā „IĪ”), ieskaitot arī nosaukumus Teva un Copaxone, attiecas reģistrētas un nereģistrētas Teva un citu intelektuālā īpašuma tiesības. Neko no tā, kas atrodas šajā vietnē, nevajadzētu netieši, izslēdzot vai kā citādi interpretēt kā licenču vai tiesību piešķiršanu šajā vietnē redzamo zīmju izmantošanai bez Teva vai jebkuras trešās puses, kam IĪ pieder, iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

Jums vajadzētu pieņemt, ka visa informācija, ko jūs redzat vai lasāt šajā vietnē, ir aizsargāta ar autortiesībām un to nedrīkst izmantot bez Teva rakstiskas atļaujas, izņemot gadījumus, kas paredzēti šajos noteikumos vai vietnē lasāmajā tekstā. Vietnē redzamo cilvēku vai vietu attēli vai nu ir uzņēmuma Teva īpašums, vai arī tiek izmantoti ar Teva atļauju. Jums vai jebkuram citam jūsu pilnvarotam lietotājam šos attēlus izmantot ir aizliegts, ja vien to īpaši neatļauj šie noteikumi vai norādes citur vietnē. Neatļauta attēlu izmantošana ir autortiesību likumu, preču zīmju likumu, privātuma un publicitātes likumu, kā arī saziņas regulu un statūtu iespējams pārkāpums.

Jūs varat lejupielādēt vietnē redzamos materiālus tikai personīgai un nekomerciālai lietošanai, ja vien jūs saglabājat arī visus paziņojumus par autortiesībām un citām īpašumtiesībām, kas iekļauti materiālos, vai arī, kā norādīts vietnē. Tomēr jūs nedrīkstat izplatīt, modificēt, pārsūtīt, atkārtoti izmantot, vēlreiz ievietot, kopēt, publicēt, licencēt vai izmantot vietnes saturu, tostarp tekstu, attēlus, audio un video materiālus sabiedriskiem vai komerciāliem nolūkiem.

3. Vietnes izmantošana

Vietnes satura izmantošana vai saišu izvietošana uz to, izņemot to, kā paredzēts noteikumos, ir stingri aizliegta.

Uzņēmums Teva nav pārskatījis visas ar šo vietni saistītās vietnes un neatbild par vietnei nepiederošu lapu saturu vai citām vietnēm, kas saistītas ar šo vietni. Apmeklējot vietnei nepiederošas lapas vai citas vietnes, jūs uzņematies atbildību par ar to saistīto risku.

Jebkāda veida saziņa vai materiāls, ko jūs nosūtāt uz vietni, izmantojot elektronisko pastu vai citus līdzekļus, ieskaitot visus datus, jautājumus, komentārus, ierosinājumus vai tamlīdzīgi, ir un arī tiks uzskatīts par nekonfidenciālu un nepatentētu. Teva un ar to saistītās organizācijas var izmantot visu jūsu nosūtīto vai jebkādam mērķim ievietoto informāciju, tostarp, bet ne tikai, reproducēšanai, izpaušanai, pārraidei, publicēšanai, apraidei un ievietošanai. Turklāt Teva var brīvi izmantot idejas, koncepcijas, zinātību vai paņēmienus, kas iekļauti saziņā, kuru jūs sūtāt uz vietni, jebkādiem mērķiem, tostarp, bet ne tikai, produktu izstrādei, ražošanai, pārdošanai, izmantojot šādas idejas, koncepcijas, zinātību vai paņēmienus.

Vietnē pieejamā informācija var attiekties uz pasaulei paredzētiem produktiem un pakalpojumiem, no kuriem ne visi varbūt pieejami visur. Tas, ka šajā vietnē ir minēts kāds produkts vai pakalpojums, nenozīmē, ka tas ir vai būs pieejams jūsu atrašanās vietā. Uz šajā vietnē minētajiem produktiem atkarībā no lietošanas valsts var attiekties dažādas reglamentējošās prasības. Tātad apmeklētāji var saņemt paziņojumus, ka atsevišķas šīs vietnes sadaļas ir paredzētas tikai noteiktiem nozares speciālistiem vai arī tikai mērķauditorijai noteiktās valstīs. Jums nevajadzētu neko no šajā vietnē atrodamā satura interpretēt kā jebkura produkta pārdošanas veicināšanas vai reklāmas pasākumu, vai produkta lietošanas aicinājumu, kas neatbilst jūsu dzīvesvietas valsts likumos un tiesību normās paredzētajiem nosacījumiem.

4. Izņēmumi un atbildības ierobežošana

Lai gan Teva pieliks saprātīgas pūles, lai pēc informēšanas par kļūdām vai izlaidumiem tos izlabotu pēc iespējas ātrāk, mēs negarantējam, ka vietne būs pieejama nepārtraukti un funkcionējošā stāvoklī, kā arī to, ka informācijā, kas sniegta vietnē vai izmantojot to, nebūs kļūdu vai izlaidumu. Sistēmas kļūmes, kas radušās sistēmas apkopes vai labošanas, kā arī no Teva neatkarīgu iemeslu dēļ piekļuve šai vietnei un tās saturam uz laiku un bez iepriekšēja brīdinājuma var tikt apturēta.

Kaut arī Teva var laiku pa laikam uzraudzīt vai pārskatīt vietnes diskusijas, tērzēšanu, ievietotos ierakstus, pārraides, forumus un tamlīdzīgi, uzņēmumam nav pienākuma to darīt, un tas neuzņemas nekādu atbildību vai saistības ne par šādu vietņu saturu, ne arī par kļūdām, neslavas celšanu, rakstisku apmelošanu, apmelošanu, izlaidumiem, meliem, reklāmas materiāliem, neķītrību, pornogrāfiju, rupjībām, apdraudējumu, konfidencialitātes izpaušanu vai neprecizitātēm jebkādās šādās vietnes sadaļās. Jums ir aizliegts izvietot vai pārraidīt nelikumīgu, reklāmas, draudu, apmelojošu, neslavu ceļošu, neķītru, skandalozu, kūdošu, pornogrāfisku vai zaimojošu materiālu vai materiālu, kas varētu mudināt uz rīcību, kas būtu uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu, izraisīt civiltiesisku atbildību vai citādi pārkāpt likumu. Teva sadarbosies ar tiesībaizsardzības iestādēm un ņems vērā tiesas rīkojumus, kas uzņēmumam pieprasīs vai uzdos atklāt jebkuras personas, kura ievieto šādu informāciju vai materiālus, identitāti.

Šīs vietnes uzturēšana ir Teva pakalpojums interneta kopienai. Šī vietne ir izstrādāta, lai sniegtu vispārīgu informāciju par uzņēmumu Teva un tā produktiem. Šīs lapas nav paredzētas ieguldījumiem vai medicīnisku konsultāciju sniegšanai, un tās arī nesniedz norādes par to, kā pareizi lietot produktus, ko ražo, pārdod vai šobrīd izstrādā uzņēmums Teva, tā sadarbības partneri, saistītie uzņēmumu, licencētāji un kopuzņēmuma partneri. Šajā vietnē atrodamā informācija par produktiem, kas ir apstiprināti tirdzniecībai, ir kvalificēta, ievērojot pilnīgu šādu produktu izrakstīšanas informāciju. Šīs vietnes lietotājiem jāapzinās, ka šeit aprakstītos produktus, kas pašlaik vēl tiek izstrādāti, neviena regulatīvā aģentūra nav atzinusi par drošiem vai efektīviem un to lietošana ārpus klīniskajiem pētījumiem nav atļauta.

Nekas no šajā vietnē atrodamā nav uzskatāms par piedāvājumu ieguldīt līdzekļus vai tirgoties ar uzņēmuma Teva vērtspapīriem vai tā Amerikas depozitārajiem sertifikātiem. Konkrētāk, faktiskie rezultāti un pavērsieni var būtiski atšķirties no prognozēm, viedokļiem vai cerībām, kas paustas vietnē, un iepriekšējā vērtspapīru cena nav uzskatāma par atsauci to cenai turpmāk.

Lietojot un pārlūkojot šo vietni, jūs uzņematies atbildību par ar to saistīto risku. Ne uzņēmums Teva, ne arī kāda cita puse, kas ir iesaistīta vietnes izveidē, radīšanā, uzturēšanā vai tās darbības nodrošināšanā, nav atbildīga par tiešiem, nejaušiem, netiešiem vai ar sodu saistītiem zaudējumiem, kas radušies saistībā ar piekļuvi vietnei vai tās saturam. Neierobežojot iepriekš minēto, viss, kas vietnē ir pieejams, jums tiek sniegts „TĀDS, KĀDS TAS IR”, BEZ JEBKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NE TIKAI, NETIEŠAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ PĀRDOŠANAI PIEMĒROTU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM VAI PĀRKĀPUMA NEESAMĪBU. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažās jurisdikcijās var nepieļaut netiešu garantiju izslēgšanu, tāpēc daži no iepriekš minētajiem izņēmumiem jums var nebūt piemērojami. Pārbaudiet vietējos tiesību aktus, lai iegūtu informāciju par aizliegumiem vai ierobežojumiem attiecībā uz netiešo garantiju izslēgšanu.

Uzņēmums Teva neuzņemas nekādu atbildību un nav saucams pie atbildības par bojājumiem vai vīrusiem, kas varētu inficēt jūsu datortehniku vai citu īpašumu, ko izraisījusi jūsu piekļuve vietnei, tās izmantošana vai pārlūkošana, vai jebkādu materiālu, datu, teksta, attēlu, video vai audio materiālu lejupielāde no vietnes.

Nekas šajos noteikumos neizslēdz un neierobežo uzņēmuma Teva atbildību nāves vai miesas bojājumu gadījumā, ko izraisījusi tā darbinieku nolaidība vai jebkāds cits kaitējums, ko nevar ierobežot vai izslēgt atbilstīgi piemērojamiem tiesību aktiem.

5. Datu aizsardzība un privātums

Jūsu drošība un privātums mums ir ļoti svarīgs. Lūdzu, izlasiet uzņēmuma Teva privātuma politiku, lai iepazītos ar svarīgu informāciju par to, kā vietnē tiek izmantoti jūsu personas dati, kā arī par jūsu tiesībām saistībā ar to izmantošanu.

6. Vispārīgi

Ja, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, jebkurš no šiem noteikumiem tiek atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neīstenojamu, tad jurisdikcijas noteiktajā daudzumā un apjomā attiecībā uz tā nelikumīgumu, spēkā neesamību vai neīstenojamību tas tiks ierobežots un izslēgts no šiem noteikumiem, turpretī pārējie noteikumi paliks spēkā un būs saistoši un izpildāmi.

Šos noteikumus reglamentē un interpretē saskaņā ar Izraēlas Valsts tiesību aktiem. No šiem noteikumiem izrietošos un ar tiem saistītos strīdus izšķir tikai Telavivas pilsētas tiesās Izraēlā.

7. Vispārīgi

Ja jums ir kādi jautājumi par šiem noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums.

 
Teva Ref: GP204