Skip to main content

PRIVĀTUMA POLITIKA UN PAZIŅOJUMS PAR SĪKFAILIEM

Šo paziņojumu par konfidencialitāti un sīkfailiem (turpmāk tekstā – “Paziņojums”) sniedz uzņēmums Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (turpmāk tekstā – “Teva”) un tā filiāles, ieskaitot UAB Teva Baltics un uzņēmuma filiāles Latvijā un Igaunijā. Visu Teva filiāļu sarakstu varat skatīt šajā tīmekļa vietnē: http://www.tevapharm.com. Teva šajā Paziņojumā ir apzīmēta ar vārdiem “mēs” un “mūsu”.

1. Šī Paziņojuma darbības joma

Šajā Paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs izmantojam Jūsu personas datus, un izklāstītas Jūsu datu aizsardzības tiesības, tostarp tiesības iebilst pret kādām no mūsu veiktajām apstrādes darbībām. Plašāka informācija par Jūsu tiesībām un to izmantošanu ir sniegta sadaļā “Kā mēs glabājam Jūsu informāciju, un kādas ir Jūsu tiesības”. Šis paziņojums attiecas uz personas datiem, kurus mēs apkopojam turpmāk minētajos veidos.

 • Vietnes

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kad apmeklējat vai izmantojat mūsu tīmekļa vietnes (turpmāk atsevišķi sauktas – “Vietne”). Mūsu Vietnes var ietvert saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuras mēs nekontrolējam. Teva neatbild par citu tīmekļa vietņu konfidencialitātes politiku vai praksi. Mēs varam arī izveidot saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuras pārvalda Teva vai ar Teva saistītie uzņēmumi, un kuras darbojas saskaņā ar atsevišķām konfidencialitātes politikām. Ja piekļūstat šīm tīmekļa vietnēm ar mūsu Vietņu starpniecību, Jums jāpārskata šo vietņu konfidencialitātes politikas, lai Jūs izprastu, kā šīs vietnes apkopo, izmanto un kopīgo Jūsu informāciju.

 • Interešu konflikta pārbaudes

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus, ja kāds no mūsu darbiniekiem paziņos par iespējamu interešu konfliktu (t. i., jebkuru situāciju, kurā personiskās, sociālās, finansiālās, politiskās vai citas intereses tiek izvirzītas pirms Teva interesēm), kas attiecas uz Jums.

 • Jūsu kā veselības aprūpes speciālista loma

Teva apkopo informāciju par veselības aprūpes speciālistiem, kad sazināties ar mums vai mūsu pārstāvjiem.

Teva arī apkopo personas datus no vairākiem trešo pušu datu avotiem, jo īpaši no publiski pieejamiem avotiem, piemēram, veselības aprūpes profesionāļu publiskajiem reģistriem, publicētajiem žurnāliem un pasākumu materiāliem, kā arī no veselības aprūpes speciālistu vai viņu darba devēju tīmekļa vietnēm. Teva arī īpašā veidā izmanto trešo pušu datu sniedzēju pakalpojumus, lai uzlabotu uzņēmuma zināšanas par veselības aprūpes nozari. Šādi dati ietver informāciju par Jūsu lomu(-ām), kvalifikāciju, specialitāti, darba devēju, pieredzi, publikācijām un citu informāciju saistībā ar Jūsu profesiju.

 • Piegādātāju pārbaudes

Ja sadarbojaties ar Teva kā piegādātājs vai esat Teva piegādātāja darbinieks, mēs apstrādājam Jūsu personas datus, tostarp Jūsu vārdu, personas kodu, profesionālo kontaktpersonu sarakstu, bankas konta informāciju un citu saistītu informāciju un finanšu informāciju.

2. Kā mēs izmantojam Jūsu informāciju

Mēs apstrādājam personas datus, kurus apkopojam saistībā ar mūsu Vietnēm, šādiem mērķiem:

 • ar Jūsu piekrišanu:
 • sniegt Jums informāciju par Teva uzņēmējdarbību, produktiem vai pakalpojumiem, nosūtot tiešā veidā mārketinga informāciju uz e-pastu un/vai ar sociālo plašsaziņas līdzekļu (piemēram, Facebook Messenger) starpniecību; un
 • pievienot sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas, kā aprakstīts sadaļā “Sīkfaili un saistītās izsekošanas tehnoloģijas”;
 • īstenot mūsu likumīgās uzņēmējdarbības intereses, jo īpaši:
 • atbildēt uz Jūsu jautājumiem vai citu korespondenci, kuru iesniedzāt ar Vietņu starpniecību;
 • analizēt mūsu Vietņu lietojumu, lai pastāvīgi uzlabotu saturu un novērtētu veiktspēju;
 • optimizēt un pielāgot mūsu Vietņu izmantošanu un mūsu saziņu ar Jums.

Ja uz Jums attiecas interešu konfliktu pārbaudes, mēs apstrādājam Jūsu personas datus šādiem mērķiem:

 • īstenot mūsu likumīgās uzņēmējdarbības intereses, jo īpaši:
 • veikt interešu konflikta pārbaudes un novērtējumus gadījumos, kad Teva darbinieks ir identificējis Jūs kā personu, kas, iespējams, iesaistīta interešu konfliktā ar Teva, un veikt to uzskaiti; un
 • attiecīgi rīkoties, lai novērstu interešu konfliktus.

Ja esat veselības aprūpes speciālists, mēs apstrādājam Jūsu personas datus arī šādiem mērķiem:

 • ar Jūsu piekrišanu, ja to nosaka likums, lai sazinātos ar Jums vai kā citādi sniegtu Jums informāciju par Teva produktiem vai notikumiem;
 • īstenot mūsu likumīgās uzņēmējdarbības intereses, jo īpaši:
  • veidot un uzturēt mūsu attiecības ar Jums un labāk izprast veselības aprūpes nozari;
  • sazināties ar Jums vai kā citādi sniegt Jums informāciju par Teva produktiem vai pasākumiem, izņemot gadījumus, kuros nepieciešama piekrišana saskaņā ar likumu;
  • pielāgot mūsu komunikāciju Jums, balstoties uz Jūsu kompetenci un profesionālajām interesēm;
  • analizēt mūsu vietņu izmantošanu, Jūsu intereses un pieredzi, apkopojot informāciju par visiem mūsu pārstāvju zvaniem vai apmeklējumiem;
  • nodrošināt un turpināt apmācību, informācijas un komunikācijas pasākumus, piemēram, lai Jūs uzaicinātu uz simpozijiem, kongresiem, semināriem, debatēm, un veikt tirgus izpēti, kā arī īstenot zinātnisku sadarbību vai pētniecību;
  • pirms jebkura personīgo pakalpojumu līguma noslēgšanas ar Jums pārbaudīt, vai Jūsu profesionālā kompetence un pieredze atbilst mūsu identificētajai nepieciešamībai pēc attiecīgā pakalpojuma (dažos gadījumos tas ir juridisks pienākums); un
  • novērtēt Jūsu veiktos pirkumus un citu par Jums apkopoto informāciju, ieskaitot Jūsu mārketinga preferences un informāciju par to, kā Jūs pārlūkojat mūsu attiecīgās Vietnes (tikai attiecīgos gadījumos);
 • pildīt mūsu juridiskās saistības:

  • pirms jebkura individuālo pakalpojumu līguma noslēgšanas ar Jums pārbaudīt, vai Jūsu profesionālā kompetence un pieredze atbilst mūsu identificētajai nepieciešamībai pēc attiecīgā pakalpojuma;
 • ja mēs noslēdzam līgumu ar Jums, pildīt līgumu, jo īpaši:

  • pildīt visas mūsu saistības attiecībā pret Jums saskaņā ar šādu līgumu, piemēram, pārvaldīt Jūsu pasūtījumus un veikt Jums maksājumus; un
  • pārvaldīt pasūtījumus, jautājumus un sūdzības attiecībā uz produktiem, kurus pasūtāt, par kuriem uzdodat jautājumus vai iesniedzat sūdzības.

Ja esat piegādātājs vai piegādātāja darbinieks, mēs apstrādājam Jūsu personas datus šādiem mērķiem:

 • pildīt mūsu līgumu ar Jums, tostarp veikt norēķinus par Jūsu sniegtajiem pakalpojumiem;
 • īstenot mūsu likumīgās uzņēmējdarbības intereses, jo īpaši:
  • pārvaldīt mūsu darījumu attiecības ar Jums;
  • plānot, vadīt un uzraudzīt uzņēmējdarbību un mūsu līgumus ar piegādātājiem;
  • veikt tirgus izpēti;
  • izskatīt iespējamos pārkāpumus; un
  • veikt Teva darbības pienācīgu pārbaudi apvienošanās un iegādes gadījumos.

Mēs parasti arī apstrādājam personas datus šādiem mērķiem:

 • ar Jūsu piekrišanu, kā aprakstīts jebkurā no Jums pieprasītajā piekrišanā;
 • izskatīt visus jautājumus vai sūdzības, kas Jums varētu būt par Teva vai Teva darbiniekiem (tas ir mūsu likumīgajās interesēs);
 • izpildīt juridiskās, normatīvās, farmakovigilances un atbilstības prasības, jo īpaši atbildēt uz valdības iestāžu informācijas pieprasījumiem;
 • ievērot visas juridiskās un pašregulējošās saistības, ieskaitot caurskatāmības un informācijas izpaušanas pienākumus vai dāvanu noraidīšanas pienākumus (tas var būt vai nu mūsu likumīgajās interesēs, vai arī tās var būt juridiskas saistības);
 • pārvaldīt un reaģēt uz pieprasījumiem saistībā ar medicīnisko informāciju (tas var būt vai nu mūsu likumīgajās interesēs, vai arī tās var būt juridiskas saistības); un
 • izmantot datus saistībā ar strīdu izšķiršanu, juridiskām prasībām, atbilstības nodrošināšanu, normatīviem un izmeklēšanas nolūkiem, ja nepieciešams pēc Teva ieskatiem (ieskaitot šādas informācijas izpaušanu saistībā ar tiesas procesiem vai tiesvedību) (tas var būt vai nu mūsu likumīgajās interesēs, vai arī tās var būt juridiskas saistības).

Likumīgās intereses

Plašāku informāciju par Teva likumīgo interešu līdzsvara testu varat iegūt, sazinoties ar mums saskaņā ar adresēm, kas norādītas sadaļā “Jūsu tiesības”.

Jūsu personas datu kopīgošana

Teva izpauž Jūsu personas datus šādām saņēmēju kategorijām (visos gadījumos tikai tad, ja tas nepieciešams saņēmēju funkciju veikšanai):

 • mūsu personāls (ieskaitot darbiniekus un ārējos konsultantus), profesionālie konsultanti un pārstāvji;
 • citu funkciju veicēji un Teva uzņēmumu grupas uzņēmumi visā pasaulē, piemēram, Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. Izraēlā, Teva Pharmaceuticals Europe BV, Teva Horvātijā (PLIVA HRVATSKA) un Teva Pharmaceuticals USA Ltd, kas nodrošina IT atbalsta, IT mitināšanas un citus grupas pakalpojumus, piemēram, cilvēkresursu (HR), finanšu un citus atbalsta pakalpojumus;
 • trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, kas apstrādā Jūsu personas datus Teva vārdā un kuriem ir līgumsaistības nodrošināt Jūsu personas datu konfidencialitāti un atbilstošu aizsardzību, piemēram:
  • IT atbalsta, tīmekļa vietņu mitināšanas, CRM mitināšanas, pasākumu vadības un analītikas pakalpojumu sniedzēji;
  • piegādātāju un to darbinieku personas datu gadījumā – administratīvo, konsultāciju un loģistikas atbalsta pakalpojumu sniedzēji, ieguldījumu sabiedrības pabalstu pārvaldības nolūkos un apmācības pakalpojumu sniedzēji;
  • juristu biroji juridisku jautājumu gadījumā, ieskaitot iespējamus strīdus, līgumu pārskatīšanu un citus jautājumus;
  • uzziņu pakalpojumu un citu datu bāzu mitināšanas un atbalsta pakalpojumu sniedzēji;
  • dažādu cilvēkresursu, ceļošanas un administratīvu pakalpojumu sniedzēji;
 • valsts iestādes (ieskaitot nodokļu iestādes), regulatīvās aģentūras un tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas, ja dati nepieciešami iepriekš norādītajiem mērķiem vai saskaņā ar likumu, vai arī ja tie ir nepieciešami mūsu likumīgo interešu tiesiskai aizsardzībai saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem;
 • ja esat veselības aprūpes speciālists, attiecīgās regulējošās iestādes, piemēram, Eiropas Zāļu Aģentūra (EMA), un farmācijas pašregulējuma struktūras, piemēram, Eiropas Farmācijas uzņēmumu un apvienību federācija (EFPIA);
 • mūsu trešo pušu datu avoti gadījumos, kuros mums jāapstiprina informācijas precizitāte un esam vienojušies palīdzēt viņiem saistībā ar to (piemēram, ja esat veselības aprūpes speciālists, mēs varam kopīgot personas datus ar mūsu trešo pušu avotiem, ja uzzinām, ka tagad ieņemat citu lomu);
 • gadījumā, ja uzņēmums tiek pārdots vai integrēts citā uzņēmumā, potenciāli mūsu konsultanti, jebkura iespējamā pircēja konsultanti un visi tādu jaunu uzņēmumu īpašnieki un trešās puses (un to konsultanti), ar kuriem mēs nākotnē apvienosimies vai kurus iegādāsimies.

Sīkfaili un saistītās izsekošanas tehnoloģijas

Sīkfailu izmantošana Vietnē

Teva izmanto sīkfailus, lai apkopotu informāciju par Jums un saglabātu Jūsu tiešsaistes preferences. Sīkfaili ir teksta faili ar nelielu informācijas daudzumu, kas tiek lejupielādēti Jūsu ierīcē, kad apmeklējat tīmekļa vietni. Sīkfaili tiks nosūtīti atpakaļ uz tīmekļa vietni, kad atgriezīsieties tajā – tas ir noderīgi, jo ļauj tīmekļa vietnei atpazīt Jūsu ierīci. Lai uzzinātu vairāk par sīkfailiem, lūdzu, apmeklējiet vietni www.allaboutcookies.org.

Ja vēlaties dzēst sīkfailus, kas jau atrodas Jūsu datorā, lūdzu, skatiet savā interneta pārlūka palīdzības un atbalsta sadaļā norādījumus par to, kā atrast datni vai direktoriju, kurā tiek glabāti sīkfaili.

Informācija par sīkfailu dzēšanu vai kontroli arī ir pieejama vietnē www.allaboutcookies.org. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, dzēšot mūsu sīkfailus (vai atspējojot sīkfailus nākotnē), iespējams, nevarēsiet piekļūt noteiktiem Vietnes apgabaliem vai funkcijām.

Teva Vietnē izmanto turpmāk aprakstīto kategoriju sīkfailus.

 1. kategorija: obligāti nepieciešamie sīkfaili

Šie sīkfaili ir nepieciešami, lai nodrošinātu Vietnes darbību un nevar tikt izslēgti mūsu sistēmās. Tie darbojas, atbildot uz jūsu veiktajām darbībām, kas ir pakalpojuma pieprasījumi, piemēram, privātuma iestatījumi, pieteikšanās Vietnē vai formu aizpildīšana. Jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu, lai jums sīkfaili tiktu bloķēti vai arī jūs tiktu informēts par šiem sīkfailiem, taču tādā gadījumā dažas Vietnes sadaļas nestrādās.

 1. kategorija: veiktspējas sīkfaili

Šie sīkfaili apkopo informāciju par to, kā cilvēki izmanto Vietni. Piemēram, mēs izmantojam šos sīkfailus, lai palīdzētu mums saprast, kā klienti ierodas Vietnē, pārlūko vai izmanto Vietni, un izdalītu apgabalus, kuros mēs varam uzlabot, piemēram, navigāciju, lietotāju pieredzi un mārketinga kampaņas. Apkopotie dati tiek izmantoti tikai Vietnes darbības uzlabošanai. Piemēram, mēs izmantojam Google Analytics pakalpojumu, lai labāk izprastu, kā klienti izmanto Vietni. Ja nevēlaties, lai Jūsu pārlūkā tiktu izmantots Google Analytics pakalpojums, varat instalēt šo Google papildinājumu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=lv.

 1. kategorija: funkcionalitātes sīkfaili

Šie sīkfaili uzlabo Vietnes funkcionalitāti un personalizāciju.
Šie sīkfaili atceras Jūsu izdarīto izvēli (piemēram, valodas izvēli). Tos pēc tam var izmantot, lai sniegtu Jūsu izvēlēm atbilstošāku pieredzi un padarītu Jūsu Vietnes apmeklējumus personalizētākus. Šo sīkfailu apkopotā informācija var tikt anonimizēta, un tādējādi nevar tikt izsekotas Jūsu pārlūkošanas darbības citās vietnēs.

 1. kategorija: sociālo plašsaziņas līdzekļu sīkfaili

Mūsu Vietnē ir pogas, kas ļauj Jums izveidot savienojumu ar šādiem trešo pušu sociālajiem tīkliem: Facebook, LinkedIn un Twitter. Piekrītot, ka nosūtām Jūsu personas datus šīm entītijām vai noklikšķinot uz attiecīgajām savienojuma pogām, Jūs piekrītat, ka Jūsu ierīce piekļūs attiecīgajām tīmekļa lapām un ierīces dati un cita informācija par Jūsu apmeklējumu tiks nosūtīta attiecīgajam sociālajam tīklam, lai izmantotu to mērīšanas pakalpojumiem, mērķētām reklāmām un citos veidos, kā noteikts tīkla konfidencialitātes politikā (kurā sniegta arī informācija par Jūsu tiesībām un iespējām aizsargāt Jūsu konfidencialitāti). Minētās politikas ir pieejamas šādās adresēs: Facebook: http://www.facebook.com/policy.php, LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy un Twitter: https://twitter.com/en/privacy. Mēs neuzņemamies atbildību par to, kā šīs vietnes turpmāk izmantos Jūsu personas datus vai jebkurus personas datus, ko Jūs viņiem sniedzat pēc tam, kad dodaties prom no mūsu tīmekļa vietnes. Ja vēlaties izmantot savas datu subjekta tiesības attiecībā uz personas datiem, kuri tiek kopīgoti ar trešās puses sociālā tīkla vietni, varat sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu EUprivacy@tevaeu.com vai sazināties ar Facebook, LinkedIn vai Twitter, kā noteikts vietņu konfidencialitātes politikās. Ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu, lūdzu, atveriet attiecīgo saiti, lai pārvaldītu sīkfailu preferences.

 1. kategorija: reklāmas sīkfaili

Šie sīkfaili tiek izmantoti, lai nosūtītu Jums un Jūsu interesēm atbilstošākās reklāmas. Tos arī izmanto, lai ierobežotu reklāmas ieraudzīšanas reižu skaitu, kā arī palīdzētu izmērīt reklāmas kampaņu efektivitāti. Šos sīkfailus parasti izvieto reklāmas tīkli ar mūsu atļauju. Tie atceras, ka esat apmeklējis vietni, un šī informācija tiek kopīgota ar citām organizācijām, piemēram, reklāmdevējiem.

Glabāšanas ilgums

Parasti no tieši novietotajiem sīkfailiem iegūtā informācija tiek uzglabāta līdz sešiem mēnešiem.

Tīmekļa bāksignālu izmantošana

Dažas mūsu Vietnes lapas un mūsu nosūtītās e-pasta vēstules var ietvert elektroniskus attēlus, kas pazīstami kā tīmekļa bāksignāli (dažreiz tiek parādīti arī kā caurspīdīgi GIF attēli), kas ļauj mums saskaitīt lietotājus, kuri ir apmeklējuši attiecīgās lapas vai izlasījuši mūsu e-pasta vēstules. Tīmekļa bāksignāli apkopo tikai ierobežotu informāciju, kas ietver sīkfaila numuru, lapas skatīšanas laiku un datumu, kā arī tās lapas aprakstu, kurā atrodas tīmekļa bāksignāls. Šie bāksignāli neietver personas datus un tiek izmantoti tikai, lai izsekotu konkrētas kampaņas efektivitāti.

Kā mēs glabājam Jūsu informāciju

Jūsu tiesības – tikai Eiropā

Saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, Jums var būt tiesības lūgt Teva Jūsu informācijas kopiju, labot informāciju, dzēst to vai ierobežot tās apstrādi, vai arī lūgt mūs nodot daļu šīs informācijas citām organizācijām. Jums var būt arī tiesības iebilst pret kādu no apstrādes veidiem. Šīs tiesības var būt ierobežotas dažos gadījumos, piemēram, ja mēs varam pierādīt, ka mums ir likumīga nepieciešamība apstrādāt Jūsu personas datus.

Ja esat piekritis(-usi) datu apstrādei, Jūs jebkurā laikā varat atsaukt šādu piekrišanu.

Jums ir absolūtas tiesības jebkurā laikā atteikties no datu apstrādes tiešā mārketinga nolūkos. To varat izdarīt, izpildot norādījumus paziņojumā gadījumā, ja saņemts elektronisks ziņojums, vai sazinoties ar mums saskaņā ar turpmāk norādīto kontaktinformāciju. Dažās Vietnēs Jums var būt arī iespēja mainīt dažas mārketinga preferences tiešsaistē.

Ja Jums radušās bažas par to, kā apstrādājam Jūsu personas datus, vai vēlaties izmantot kādas no Jūsu tiesībām, vai arī vēlaties iegūt citu informāciju, piemēram, likumīgo interešu līdzsvara testa kopiju, varat vērsties Teva Datu aizsardzības birojā, sazinoties ar mums. Ja dzīvojat Eiropā, varat sazināties ar mums, rakstot uz EUPrivacy@tevaeu.com. Ja dzīvojat citos reģionos, varat sazināties ar mums, rakstot uz IL_Privacy.Tevail@teva.co.il. Mēs ceram, ka varēsim sniegt apmierinošas atbildes uz visiem jautājumiem, kas Jums varētu rasties par Jūsu personas datu apstrādi. Tomēr neatrisinātu problēmu gadījumā Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei vietā, kurā dzīvojat, strādājat vai kurā uzskatāt, ka ir noticis datu aizsardzības pārkāpums.

Starptautiska pārsūtīšana

Teva darbojas starptautiskā mērogā un pārsūtīs Jūsu informāciju saņēmējiem, kas norādīti sadaļā “Jūsu personas datu kopīgošana”, valstīs ārpus Jūsu valsts un ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas, ieskaitot Izraēlu un Amerikas Savienotās Valstis. Pārsūtot Jūsu informāciju uz Izraēlu, Teva pamatojas uz Eiropas Komisijas lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību attiecībā uz datu pārsūtīšanu no Eiropas Savienības uz Izraēlu, pārsūtot uz citām valstīm ārpus EEZ, Teva parasti pamatojas uz ES Komisijas apstiprinātiem standarta līguma noteikumiem. Informāciju par attiecīgo aizsardzības mehānismu varat pieprasīt, rakstot uz EUprivacy@tevaeu.com.

Izmaiņas šajā paziņojumā

Šis Paziņojums var laiku pa laikam mainīties. Teva ievietos atjauninātu Paziņojuma versiju šajā lapā un var paziņot par izmaiņām arī citā veidā pēc nepieciešamības.

Atjaunināts: 2019. gada novembrī

Teva Ref: GP205